Thạc Sỹ Trần Văn Anh

UV BCH Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch

Trường Đại học Quảng Nam

Lĩnh vực giảng dạy : Thực hiện các chuyên đề về tài nguyên du lịch, quy hoạch du lịch, Địa lý du lịch, tuyến điểm du lịch, các chuyên đề địa lý tự nhiên Việt Nam,…

Lĩnh vực nghiên cứu : thực hiện các đề tài điều tra đánh giá tài nguyên phục phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển du lịch, quy hoạch du lịch, thực hiện các dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng làm du lịch, các dự án phát triển du lịch cộng đồng,..

Công bố: đã có các công trình công bố trên các tạp chí khoa học, hội thảo hội nghị khoa quốc gia và các trường.