Đào Thị Thanh Thuận, Katherine

KATHERINE THUAN DAO là Phó Tổng Giám đốc của Oriental Saigon Group từ năm 2011. Bà là Phó Tổng Giám đốc về hoạch định chiến lược, thực hiện và quản lý ba thương hiệu tinh tế của Nhà hàng Fine Ăn uống và Sự kiện & Ăn uống Riêng. Cô là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Quốc gia của United Parcel Service, Hoa Kỳ có nguồn gốc từ 1999 - 2011.

Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh CFVG, ESCP Paris được ghi nhận vào năm 2011